• Psatka (Mshatka)

    Artist:
    Sablukova, Sofya, mentioned in 1819
    Technique:
    lithography

Sablukova, Sofya, mentioned in 1819

Psatka (Mshatka)

Russia, 1823